Makak Berberyjski W Upper Rock Of Gibraltar, Brytyjskie Terytorium Zamorskie